Không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị

Đây là nội dung được đưa ra trong Thông báo số 871-TB/TU của Thường trực Thành ủy Hà Nội khi cho ý kiến về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, cơ quan xây dựng cần bám sát nội dung Quy hoạch phát triển công nghiệp Hà Nội đã được phê duyệt; bổ sung các nội dung, giải pháp giải quyết các vấn đề về môi trường, bố trí cụm công nghiệp tại các địa điểm xa khu dân cư.

Quy hoạch các cụm công nghiệp ở các huyện phải bảo đảm tầm nhìn phát triển theo định hướng Quy hoạch chung về xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về diện tích, về quy hoạch, về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ khớp nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị để tránh việc phải di dời sau này. Đồng thời phải xây dựng quy chế quản lý, quy chế hoạt động theo quy định; phân cấp quản lý khu, cụm công nghiệp.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đồng ý chủ trương “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030” theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tại Báo cáo số 350/BC-BCS ngày 8-8-2017; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến, rà soát, hoàn thiện báo cáo; lấy ý kiến Bộ Công Thương, tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Báo Đầu tư Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo