Đánh giá nhà thầu thuộc cấp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ dựa trên tiêu chí nào?

Trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng hoặc số lao động bình quân năm không quá 200 người thì nhà thầu được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Độc giả Trần Duy Hưng – Tỉnh Phú Yên đặt câu hỏi như sau: Công ty của tôi chuẩn bị đấu thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, giá dưới 5 tỷ đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tôi muốn hỏi, một số nhà thầu tham gia có vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có dưới 200 lao động thì có bị loại không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp nhỏ trong khu vực công nghiệp, xây dựng là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương với tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động bình quân năm từ trên 10 người đến 200 người (trong đó tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).

Đối với câu hỏi của ông Hưng, việc xác định cấp của doanh nghiệp nhỏ trong khu vực công nghiệp, xây dựng được thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo đó, trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng hoặc số lao động bình quân năm không quá 200 người thì nhà thầu được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Nguồn: Anh Ngọc/Baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo