Hoàn thành đề án xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế trong năm 2022

Theo Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) năm 2022 của UBND tỉnh vừa ban hành, năm 2022 sẽ hoàn thành đề án xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế.

Chương trình hành động với những mục tiêu: hoàn thành đề án xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế; phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia; xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm quốc gia; thực hiện chuyển đổi hạ tầng viễn thông, 100% cấp thôn trên địa bàn toàn tỉnh có băng rộng cố định.

Ngoài ra, kế hoạch phấn đấu đạt 80% cơ quan, tổ chức được cung cấp thông tin thiết yếu và các thông điệp của lãnh đạo tỉnh cho người dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế và tham gia tích cực cuộc CMCN 4.0…

Để đạt được kết quả đó, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và đổi mới tư duy, nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội. Đổi mới và hoàn thiện Khung chính sách phục vụ phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công dân số…

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo