Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh” của Công ty Cổ phần Phân bón Kon Tum

Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh” của Công ty Cổ phần Phân bón Kon Tum.

Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón NPK Bình Điền - Ninh Bình - DTCons

Hình ảnh minh họa ( Nguồn : internet )

     Theo đó, dự án “Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh” của Công ty Cổ phần Phân bón Kon Tum điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án nội dung đã quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

     Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021. Trong đó: Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021. Thời gian hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động, cung cấp sản phẩm ra thị trường: Từ cuối tháng 9 năm 2021.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.  Khi triển khai thực hiện dự án không chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí Thư và Thông báo số 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nguồn : http://ipckontum.gov.vn/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *