Vĩnh Long quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đông Bình

Về Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2295/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Vĩnh Long.

Về căn cứ pháp lý và trình tự lập quy hoạch: KCN Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 tại Văn bản số 1453/TTg-KTN ngày 16/8/2010. Việc UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Đông Bình, làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là theo đúng trình tự quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng.

Quá trình lập quy hoạch, đồ án đã được tổ chức báo cáo lấy ý kiến về nội dung quy hoạch tại các cuộc họp, hội nghị với các tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý tại địa phương; hồ sơ đồ án đã được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thẩm định tại Văn bản số 626/KQHĐKT-QH ngày 05/5/2017 trước khi UBND tỉnh Vĩnh Long gửi Tờ trình xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Như vậy, đồ án đã được lập theo quy định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ về KCN, khu chế xuất và Khu kinh tế, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

Một số vấn đề cần hoàn thiện sau: Rà soát hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thủy lợi hiện hữu; tính toán, xác định các chỉ tiêu áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Cần bổ sung, làm rõ giải pháp xử lý, thay thế vai trò của tuyến Kênh Giữa, đang kết nối từ sông Trà Ôn về phía Đông Bắc xã Đông Thành, đến sông Hóa Thành. Nghiên cứu giải pháp phòng chống ngập lụt khi trong nội dung đồ án, toàn bộ phạm vi KCN Đông Bình được đề xuất thiết kế san nền với chiều cao san lấp trên 1,0 m (thay đổi từ 0,8 m hiện trạng đến trên 2,2 m). Bổ sung đề xuất thiết kế giải pháp kết cấu áo đường đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với điều kiện địa chất thủy văn KCN Đông Bình. Đề xuất cụ thể về kế hoạch đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư gắn với việc giải quyết nhu cầu nhà ở, cơ sở hạ tầng cho công nhân.

Quá trình triển khai những bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng trình tự về đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD. Bổ sung dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Đông Bình.

Nguồn: Báo Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Quảng cáo