Bộ Giao thông dừng đánh giá, xếp hạng năng lực các nhà thầu tư vấn, xây lắp

Bắt đầu từ năm 2018, Bộ Giao thông vận tải sẽ dừng thực công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn và kết quả thực hiện của các nhà thầu xây dựng.

Lý do khiến Bộ GTVT đưa ra quyết định này là hiện nay Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu đã quy định đầy đủ về điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Theo Bộ GTVT, việc đánh giá, xếp hạng năng lực nhà thầu tư vấn, xây lắp đã được Bộ này triển khai trong 5 năm qua nhằm cập nhật, theo dõi kết quả thực hiện thực tế của các Nhà thầu xây lắp và Tư vấn tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông thuộc các mức độ “chưa đáp ứng yêu cầu”, “trung bình”, “đáp ứng yêu cầu” và “đáp ứng vượt yêu cầu”. Đây là một trong những cơ sở xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu đồng thời để các Nhà thầu rà soát và đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm điều chỉnh, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế thiếu sót để nâng cao chất lượng, tiến độ khi tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông.

Việc đánh giá và công bố kết quả thực hiện nêu trên đã tác động vào hệ thống quản lý và góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các Nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện đánh giá còn thiếu nghiêm túc, có phát sinh khiếu nại sau khi công bố kết quả đánh giá, dẫn đến phải rà soát điều chỉnh kết quả công bố, mất nhiều thời gian và tạo dư luận chưa tốt.

Năm 2016, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp và tổ chức Tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Sau khi thí điểm thực hiện, đồng thời lấy ý kiến của các Bộ Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng và đã nhận được các ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến chưa đồng thuận về việc ban hành quy định trên. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 13755/BGTVT-CQLXD ngày 21/11/2016 chỉ đạo tạm thời không áp dụng do hiệu quả kết quả đánh giá rất hạn chế.

Nguồn: Báo Đầu tư Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.